top of page
Neues Logo ohne Text - Copy
Capture d'écran 2024-02-09 100131
image001

ONS PARTNEREN

Hëlleft Äis hëllefen !

WEN SINN STROOSSENENGLEN?

Mir sinn Fraiwelleger, aus verschiddenen Berufssparten, déi sech zum Ziel gesaat hunn eng A.S.B.L. ze grennen, fir Läid déi ob der Strooss liewen ze verpflegen, wéi och matt hinnen ze kucken fir Sie an déi vier gesinnen Strukturen déi de Staat geschafft huet ze kréien.

Mir sinn och do fir arm Läid, wéi och fir alleng erzéihend Mammen an Pappen. Stroossenenglen, kucken fir jidder engem ze hellefen, déi Hellef brauchen an déi sech hellefen wellen loosen. 

An Zesummen Arbescht matt verschiddenen Staatsinstitutiounen, wéi Doktoren, Educatricen, Assistante Socialen an nach aneren Mattwierkenden.

Fir all Frooen Info um Telefon  24h/24h  7/7 Deeg 

691 30 80 00

donate--v1.png
12.jpg
depositphotos_68123999-stock-illustratio

DONATE

ÄIS MISSOUN

 

MAACHT MAT

Mir freeen äis iwwert all Don - Hëlleft äis hëllefen.

   MAACHT MAT!

Gidd mat äis op den Tour.

Engagéiert Iech sozial zesummen mat äis fir deenen Matmenschen ze hëllefen, deene et net sou gudd ergeht.

​Äis Engelen sinn fir Läit onb der Strooss wéi och äis manner bemëttelt Famillen do.

bottom of page